Google translation Below

I  1951 var Libya det fattigste land i Afrika.  Før invasjonen av NATO hadde Libya den høyeste levestandard i Afrika. Bedre enn Russland, Saudi Arabia og Brazil !

Muammar al-Gaddafi   var President  i Libya fra 1969 til 2011

Gadaffis anså det å bo i et hus som en menneskerett.  Han  lovet derfor å skaffe hus til alle Libyere før sine egne foreldre. Han holdt sitt løfte, noe som resulterte i at hans egen far døde før han fikk sitt eget hus.  Nygifte mottok kr 400 000  for å kunne kjøpe sitt eget hjem.   Elektrisitet var gratis for alle inbyggere  i landet.

Før Gadaffi kom til makten kunne mindre enn 20 % av befolkningen lese og skrive.  Etter hvert ble all utdannelse gratis og undervisningen befant seg på et meget høyt nivå.   I 2011  kunne 83% av befolkningen  lese og skrive.

Helsevesenet var også gratis og av høy standard.  Kunne ikke innbyggerne få den utdannelse eller den medisinske hjelp de hadde behov for,  finansierte staten medisinsk behandling eller utdannelse i utlandet.

Det var lovbestemt at alle lån skulle være rentefri.  Hvis en Libyer ønsker å kjøpe bil, betalte staten 50% av kjøpesummen og prisen på bensin var ca. 1 kr.

En Libyer som ønsker å bli bonde ble tilbudt gratis bruk av land,  fikk  fritt hus,  budskap  landbruksmaskiner og frø.

Den 1.Juli 2011 samlet det seg 1.7 millioner Libyere  på  Den Grønne Plass  for å demonstrere mot NATO`s bombing –  en bombing der der Norge deltok.  Dette tilsvarte ca 95% av befolkningen i Tripoli,  eller ca 30% av befolkningen i Libya !

Libyas Sentralbank  var eiet av staten, og ikke som i de fleste andre land,  av private .   Den trykket  Gjeldsfrie penger.   Noe av det første de ”Libyiske opprørere”  gjorde var å opprette en ny privat eiet sentral bank i hovedsak  eiet av Rotchild familien lik de øvrige sentralbanker i verden!  Mange antar at  Rotchild familien besidder  50% av all verdens rikdom.  Kanskje ikke usannsynlig, når familien er hovedaksjonær i alle verdens Sentralbanker med unntak av 3.  Iran, Nord-Korea og Cuba.  Rotchilds Sentralbanker produserer penger av ”Luft”  som selges til folk og regjering med renter.  Dette resulter i at vi aldri har nok penger til å betale tilbake hva vi skylder og blir gjelds slaver.    I motsetning til vestens ledere, nektet Gadaffi å selge sitt folk .  Libya var uten gjeld,  som Hitlers Tyskland.

På denne bakgrunn var det kanskje ikke så vanskelig å forstå at Gadaffi var elsket av folket.

Hvorfor er vi ikke blitt innformert av Media om ovenstående ?   

I 1990 ble Libye anklaget for å stå bak bombingen av  Pan Am fligt 103 som falt ned over Lockerbie  der 270 mennesker døde. Det har i ettertid fremkommet opplysninger om at USA betalte 4 mill  USD til vitner, for å avgi vitnemål mot  de tiltalte mennene fra Libya.  De løy, men har i ettertid trukket sine vitnemål tilbake.

Gadaffi planla å  fjerne betalingen for olje fra Libya i USD til afrikanske Gull Dinarer.  Umiddelbart uttalte Sarkozy at Libya var en trussel mot menneskenes finansielle sikkerhet.

Et påtrengende spørsmål er derfor: Hvem var virkelig bak bombingen av et fritt og lykkelig folk ?

Det hersker ingen tvil om at innbyggerne i Libya hadde svært mange goder  vi ikke har, og aldri har hatt i Vesten.  Grunnen var at de hadde en leder med integritet som arbeidet for folkets beste.   Libyerne delte landets rikdom uten  lenker og ågervirksomhet, fri fra  de privat eide bankers tyrrani.

Uten verdens privateide banker kunne vi alle leve som rike mennesker.

Gadaffi`s tro på direkte demokrati er beskrevet i hans bok:  ”The Green Book”   Hans oppfatning var  at parlamentarisk demokratier er arvelig korrupt og at folk kan og skal representere seg selv.

Google translation:

In 1951 Libya was the poorest countries in Africa. At the time of the invasion of NATO had Libya the highest standard of living in Africa. Better than Russia, Saudi Arabia and Brazil!

Muammar al-Gaddafi was the President of Libya from 1969 to 2011
Gadaffi considered it a human right to stay in a house. He promised to obtain the house to all the Libyans before his own parents. He kept his promise, which resulted in his own father died before he got his own house. Newlyweds received about USD 50 000 to be able to buy their own home. Electricity was free for all citizens in the country.

Before Gadaffi came to power to less than 20% of the population was able to read and write. Soon after all education was free and was considered at a very high level. In 2011 to 83% of the population was able to read and write.

Healthcare was complimentary and of high standard. Were citizens not able to get the education or the medical help they required, the state funded medical treatment or education abroad.

It was the statutory that interest on all loans should be 0%. If a Libber wanted to buy a car, the State paid of 50% of the purchase price. The price of petrol was approx. 0.15 USD .

A Libyer who wants to be a farmer was offered free use of land, free house, agricultural machinery and seeds.

The 1 July 2011 gathered 1.7 million Libyans on The Green Square to demonstrate against NATO’s bombing – where Norway participated. This was equal to approx. 95% of the population in Tripoli, or about 30% of the population in Libya.

The State bank was owned by the state, not privately owned like in the rest of the World.   Debt free money was issued.  Some of the first the “Libyen insurgents” did was to create a new private owned central bank with the Rotchild family as the main shareholder.  Many consider the Rotchild family to posess about 50% of all the wealth of the world.  Not unlikely, when the family is the main shareholder in all the world’s central banks with the exception of 3. Iran and North Korea and Cuba. Rotchilds Central banks produce money out of “Thin Air” sold to the people and the government with interest. The result: We never have enough money to pay back what we owe and become debt slaves. In contrast to the western leaders,  Gadaffi denied to sell his people. Libya was without debt, just like in Hitler’s Germany.

On this background it is not difficult to understand why Gadaffi was loved by his people.

In 1990 Libya was accused of being behind the bombing of Pan Am flight 103 which fell down over Lockerbie where more than 250 people died.   It has subsequently appeared that the United States paid 4 million USD to people to emit testimony against the accused men from Libya. They lied but have subsequently pulled their testimony back.

Gadaffi worked to remove the payment for the oil from Libya in USD to African Gold Dinars. Sarkozy Immediately pronounced   that Libya was a threat to the financial security of mankind.  An intrusive question is: Who was really behind the bombing of a free and happy people?

There is no doubt  that citizens of  Libya enjoyed  many things we do not have and has never had in the West. The reason is that they had a leader with integrity who worked for the best of the people. People shared the country’s riches, free from shackles and  usury of the privately owned bankers interest.

 Without the world’s privately owned banks we could all live as rich people.Gadaffi’s faith in direct democracy is described in his book: “The Green Book” . His opinion was that the parliamentary democracies are heritable corrupted and that people can and should represent them. .

Why are we not been informed by the Media About the above?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s