If you don`t read newspaper you are uninformed. If you read newspaper you are misinformed. “Mark Twain 1835 – 1902

English translation below:  ( Google !)

Vår tids største ”folkesykdom”  heter ”uvitenhet, Viruset som forårsaker denne ”sykdommen” spres daglig via  det  statsfinanserte  nyhets medier.  Medisinen mot denne sykdommen heter folkeopplysning           Anonym

Som det fremgår av ovennevnte sitater  er ikke dagens Media den beste nyhetsformidler,  og i følge Mark Twain, var det for mer enn 100 år tilbake i tid ingen forskjell  Men i dag har vi heldigvis alternative nyhetskilder, ikke minst. Internet – så lenge det varer. Det er få som benytter seg av denne nyhetskanalen.   Fristelsen til å videreformidle informasjon fra nettet ble defor fristende.   Det var og  frustrerende å forsøke å formidle til nærmeste omgangskrets, som viste seg meget skeptisk til andre nyheter enn de offisielle. .( Les: Hjernevasket av media)  Derfor et forsøk på en kortfattet informasjons  Blogg.

“I can not teach anybody anything. I can only make them think “  Socrates

Blogg  Innleggene vil publiseres med ujevne mellomrom.  Innleggene vil dreie seg om bla. a. politikk, “ukjent” historie, hendelser  og samfunn. Selv er jeg sjelden motivert for å lese mer en halv A4 side så innleggene vil bli relativt korte.    Blogg er et ukjent territorium, men forhåpentligvis  “Blir veien til når man går.”

Her er en treffende video om Media av Paul J. Watson  en anerkjent kommentator på Internet,  intelligent, observant, artikulert og underholdende.  https://www.youtube.com/watch?v=uyS3Ghevf2I

At også nyheter i Norge er sensurert fremgår tydelig av listen over  nyheter som ikke omhandles.  http://www.hansgaarder.info/tabu-listen-for-norske-media/

9/11 Twin Towers I New York:

Søker man på Google etter 9/11 får man ca 305 millioner treff !  Grunnen er at bl.a. at det er mange ubesvarte spørmål:   Her er et utvalg.

Hvordan kunne 3 bygninger rase sammen når det var kun 2 ”fly”    Hvorfor hørte 128 brannmenn flere eksplosjoner etter at ”flyene” hadde truffet bugningene?

Hvorfor var ulykkes stedet glovarmt i flere mnd etter ulykken ?

Hvorfor ble mange redningsarbeidere syke og flere døde etter ulykken ?

Hvorfor traff ”flyet” Pentagon akkurat der  forsvinningen av 2 Trillioner USD ble etterforsket ?

Hvorfor var det ikke spor av flyrester  utenfor Pentagon og Twin Towers ?

Hvordan var det mulig for BBC å rapportere at nå er  den tredje bygningen rast,  20 min før det virkelig skjedde ?

Hvorfor ble Twin Towers overforsikret mot terror i Juli mnd samme år ?

Hvorfor har den Amerikaske Ingeniør organisasjonen og Arkitekt organisasjonen ikke akseptert den offisielle versjonen av ulykken ?

Dagens  humor:

Hun kom gjennom tollen på Fornebu for første gang etter et utenlandsbesøk og tolleren spurte:   Konjakk,  Whisky, Sigaretter?     – Nei  takk men det hadde smakt med en kopp kaffe!

English:  ( Google translation ! )

As stated in the above mentioned quotes  the  media is not the best news conveys, and according to the Mark Twain, it was for more than 100 years back in time no difference.  But today we have fortunately alternate news sources, not least. Internet – for the time being!  There are only a  few that take advantage of this news channel. The temptation to disclose information from the net was therefore tempting. It was and frustrating to try to communicate to the nearest stroke circuit, which proved very skeptical to other news than the official. .( Read: Brain washed by the media) therefore an attempt at a brief information Blog.

“I can not teach anybody anything. In the can only make them think ” Socrates

Blog Posts will be published with irregular intervals. The inserts will be about . politics, “unknown” history, events and society. As I am rarely motivated to read more than  half an A4 page, therefore  the blog posts  will be relatively short. Blogging  is an unknown territory.  But hopefylly I will learn as I go forward.

Here is an aptly video about Media by Paul J. Watson a recognized commentator on Internet, intelligent, observant, articulated and entertaining. https://www.youtube.com/watch?v=uyS3Ghevf2I

9/11 Twin Towers in New York:

Search on Google after 9/11 one gets ca 305 million hits ! The reason is that among other things,   there are many unanswered question: below  is a selection.

How could the 3 buildings race together when it was only 2 “planes”

Why heard 128 fire men multiple explosions after “Planes” had struck the buildings?

Why was the  site glowing hot  several months after the accident ?

Why was many rescue workers sick and several died after the accident ?

Why did then “plane” hit  the Pentagon exactly where the disappearance of 2 trillion USD was researched ?

Why was it not track of plane debrees  outside the Pentagon and the Twin Towers ?

How was it possible for the BBC to report that is now the third building the rast, 20 min before it really happened ?

Why was The Twin Towers over insured against terror in July month of the same year ?

Why has the American Engineers Assosiation.  and Arkitekt Assosiation. refused to accept the official story ?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s